X. ГАРАНЦИЯ. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

*Настоящият раздел се отнася единствено за потребители.

Несъответствие на стоката с договора. Законова гаранция

           

Чл. 41 (1) giftlab.bg предлага всички потребителски стоки на Сайта със законова гаранция за съответствие на стоката с договора в съответствие с действащото законодателство. Една стока съответства на договора, когато същата притежава обичайните за този вид продукт качество, функционалност и предназначение.

(2)  Всяко несъответствие на стоката с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако продавачът не докаже, че несъответствието се дължи на други причини, за които giftlab.bg не отговаря. За несъответствия, проявили се след 6-месечния период потребителят следва да докаже, че причината за дефекта е  отговорност на giftlab.bg.

Срок за подаване на рекламация

Чл. 42 Рекламацията на стока/услуга може да се предяви по реда на чл. 44 от потребителя в следните срокове:

(1)  до 24 месеца от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, освен ако несъответсвието е явно, при което се прилагат сроковете, посочени в ал. 2 от настоящата разпоредба;

(2) до 72 часа от приемане на стоката, когато несъответствието е външно, видимо и явно и е могло да бъде констатирано при определен преглед по време или непосредствено след доставката;

(3)  до 24 месеца от доставката на услугата, но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието с договореното;

(4) ) Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между giftlab.bg и потребителя за решаване на спора.

(5) Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоката.

Чл. 43 Не е налице несъответствие на стоката с договора за продажба в следните случаи:

(1) отклонението/несъответствието не е съществено;

(2) потребителят е имал специални изисквания спрямо продукта, които не е посочил писмено на  giftlab.bg преди поръчката и продуктът не съответства на тези очаквания на  потребителя;

(3) несъответствието се дължи на естеството на стоката и нормалното й изхабяване с времето;

(4) несъответствието е причинено от неправилни експлоатация/ инсталиране/съхранение/употреба на продукта;

(5)  потребителят при сключването на договора (поръчката) е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието – например в момента на поръчката потребителят е информиран от нас, че стоката е с определени несъответствия с обичайното (например стока от категория в сайта с преоценени стоки, стоки с дефект, разопаковани стоки, когато в Сайта ясно е посочено, че стоката е намалена поради наличен дефект или конкретно обстоятелство);

(6) несъответствието е видимо и явно и касае външния вид на стоката (например драскотини, откъсвания на опаковката или част от съдържанието на продукта) и е могло да бъде констатирано при обикновен преглед на стоката още при приемането й (доставката) и въпреки това  потребителят не е подписал протокол за щети пред куриера и или не е уведомил giftlab.bg в сроковете по чл. 26, ал. 1 от настоящите Общи условия;

(7) несъответствието се е проявило след изтичане на посочения на опаковката на стоката срок на годност;

Рекламация

Чл. 44 (1) Потребителят има право в сроковете, посочени в чл. 42, да предяви пред giftlab.bg рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното /поръчаното/, когато след доставката, са открити несъответствия на стоката с договора за продажба, независимо от това дали производителят, вносителят или продавачът е предоставил търговска гаранция на стоката.

(2) Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба от страна на giftlab.bg е безплатно за потребителя. Клиентът потребител не дължи разходи за експедиране на стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства. Клиентът професионалист дължи разходи за експедиция на стоката, ако я достави чрез куриер и само ако giftlab.bg му е предоставил гаранция за съответствие на стоката.

(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, предпочитан начин за контакт;

 (4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

(5) При подаване на рекламация  потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно: i) касова бележка или фактура; ii) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното – при наличие на такива; iii) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(6)  Рекламацията се подава до giftlab.bg по един от следните начини по избор на потребителя:

 • чрез обаждане на телефоните за контакт със „Свилай“ ЕООД;
 • на място на адрес: гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 61, вх. 1, ет. 4, ап. 9;
 • чрез имейл на електронния адрес на BG в свободен текст;
 • чрез писмо с обратна разписка на адреса на BG в свободен текст;
 • чрез попълване и изпращане до BG на Стандартен формуляр за рекламация по образец, както следва:

До  „Свилай“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 64, вх. 3, ет. 3, ап. 5, е-mail: [email protected]

Адрес за връщане на стоката:

гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 64, вх. 3, ет. 3, ап. 5

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА

 РЕКЛАМАЦИЯ

 

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Артикул:………………………………………/вид на продукта/артикулен номер/

            Размер: ……………………………………………………./ако е приложимо/

Стоката е поръчана на ……………………….. /посочва се датата на поръчката/

Стоката е получена на ………………………. /посочва се датата на доставката/

Стоката е поръчана от………………………/три имена на потребителя/

гр./с……………………………………………/адрес на потребителя/

Е-mail и телефон за връзка:………………………..

Използвана ли е стоката? – Да/Не………………/заградете вярното/

Монтирана ли е стоката? – Да/Не………………./заградете вярното/

Предмет на рекламацията:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

            /заградете избора/

 1. Предпочитам безплатен ремонт по реда на чл. 113 и чл. 114 от Закона за защита на потребителите.
 2. Желая да заменя продукта с друг. Поръчал съм грешен продукт.
 3. Стоката е увредена при транспорта. Прилагам Протокол за щети.
 4. Желая отстъпка от цената на продукта/услугата.
 5. Желая ваучер, който да използвам за нова поръчка (срок 2 години).
 6. Желая извършване на услугата в съответствие с договора
 7. Желая да ми бъде възстановена заплатената за продукта/услуга сума по следния начин: …………………………………………………………………………………………………………..

посочете начин на възстановяване, а при заявено връщане на сумите по банков път, моля посочете банкова сметка

            Прилагам следните документи:

 1. Касова бележка или фактура;
 2. Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

 1. Гаранционен сертификат

……………….……………………………. …./Дата/

            ………………………………………………………………../Подпис на потребителя/

            Подпишете, само ако подавате настоящия формуляр на хартия.

            Чл. 45 (1) В случаите, при които рекламацията е предявена извън обект на giftlab.bg,  потребителят следва да предостави стоката на продавача на адрес:гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 64, вх. 1, ет. 4, ап. 9.

(2) Доставката, ако е използван куриер, е за сметка на giftlab.bg, в случай че рекламацията се приеме от giftlab.bg като основателна.

Чл. 46 Ако giftlab.bg е предоставило търговска гаранция на стоката, допълваща законовата гаранция по чл. 42, и срокът на търговската гаранция е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Вписване на рекламацията. Привеждане в съответствие

            Чл. 47 (1) giftlab.bg при предявена рекламация вписва същата в Регистър на рекламациите, като предоставя на потребителя номер и дата на рекламацията, както и информация кой служител е приел същата.

(2) В срок до 30 дни от предявяване на рекламацията giftlab.bg се произнася дали същата е основателна или не.

(3) Потребителят следва да уведоми незабавно giftlab.bg, в случай че при предявена рекламация не му е предоставен документ, съдържащ данните по ал. 1.

Чл. 48 При основателни рекламации giftlab.bg привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на срока по 47, ал. 2. Стоката се привежда в съответствие с договора безплатно по един от следните начини по преценка на Продавача според естеството на несъответствието:

(1) ремонт на стоката (ако е възможно и приложимо) – всички ремонти на продукти, закупени от Сайта се извършват в България в оторизирани от продавача сервизи;

(2) замяна на стоката с нова от същия вид;

Чл. 49 (1) Ако някое от  действията, посочени в чл. 48, ал. 1 и ал. 2, се окаже невъзможно или неподходящо поради причини като невъзможност за ремонт поради прекомерни разходи за ремонта, надхвърлящи стойността на стоката, поради съществен неотстраним дефект или заради естеството на стоката, невъзможност за замяна поради липсваща наличност на продукта, giftlab.bg връща заплатената от потребителя стойност за стоката и за нейната доставка.

(2) Връщане на цената за стоката и нейната доставка giftlab.bg дължи и в следните случаи:

 • три пъти вече ремонтирана стока е ремонтирана и в срока по чл. 42, ал. 1, стоката отново прояви несъответствие;
 • когато не се е произнесъл по рекламацията в срока по чл. 47, ал. 2 от настоящите Общи условия;

Чл. 50 (1) Ако стоката неоснователно не е поправена или заменена от giftlab.bg в срока по чл. 47, ал. 2, потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.

(2) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

(3) Потребителят има правото по ал. 1 и когато не е удовлетворен от решаването на рекламацията от страна на giftlab.bg. Последният е задължен да удовлетвори искането на потребителя, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока по чл. 42, ал. 1, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато giftlab.bg се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(5) Във всеки случай на удовлетворена рекламация giftlab.bg издава на потребителя екземпляр от акт за удовлетворена рекламация, от който да е видно извършеното по рекламацията действие.

                                               Неоснователна рекламация

            Чл. 51. Рекламацията е неоснователна и няма да бъде уважена, когато:

(1) е предявена след изтичане на сроковете по чл. 42;

(2) е налице някое от условията в чл. 43;

(3) за изработката на продукта са използвани материали на клиента, които поради своето качество са довели до несъответствие на получения от материалите готов продукт;

(4) потребителят не е предоставил документите по чл. 44, ал. 5 и или не е върнал продукта, съответно върнал го е без прилежащите към него аксесоари и или компоненти;

(5) е извършен ремонт или е направен опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от giftlab.bg лице или сервизен център;

(6)  е извършена модификация или промяна на техническите характеристики и това се е случило без знанието и съгласието на giftlab.bg и извън оторизиран от него сервиз и или в противоречие с настоящите Общи условия;

(7) са налице повреди, причинени от потребителя и или трето лице, за което giftlab.bg не носи отговорност, както  в случаите, при които дефектът е причинен от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния продукт;

(8) е нарушена физическата цялост на продукта и или  на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса;

(9) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, както и когато дефектът е причинен от обстоятелства, за които giftlab.bg не отговаря – неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, неправилно заземяване, механични деформации,  природни бедствия, неспазване на посочените изисквания към електрическото захранване, щети, причинени от вода или влага;

(10) рекламацията касае продукт, който не е закупен от giftlab.bg (например посочили сте, че продуктът е закупен от нас, но сте ни изпратили друг продукт);

(11) при упражнена рекламация и върнат от потребителя продукт в недобър вид, ако видът на продукта безспорно индикира: i) злоупотреба с право; ii) неполагане от потребителя на дължима грижа; iii) неправилна употреба и или поддръжка спрямо продукта, поради което може да се заключи, че дефектът е причинен по негова вина (надиране, отчупване, смачкване на продукта и или негови компоненти, следи от употребена сила спрямо продукта, изпускане, притискане и прочее); iv) неправилна инсталация, монтиране или намеса; v) отстраняване или модифициране от трети лица на елементи от продукта;

(12) не е налице несъответствие;

            Чл. 52 (1) При неоснователна рекламация giftlab.bg информира писмено потребителя за решението си и се освобождава от отговорност да уважи рекламацията и да извърши привеждане на стоката в съответствие с договора. Ако потребителят е недоволен от решението на giftlab.bg той може да предяви претенцията си по съдебен ред. Това той може да направи и без да предявява рекламация пред giftlab.bg или да изчаква становище на търговеца.

            (2) Поправката / ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на giftlab.bg да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на потребителя и се извършва в срок, уговорен между страните.

Извлечение от Закона за защита на потребителите

Чл. 53 Извлечение от закона относно правото на рекламация и законова гаранция вижте ТУК.